สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร ขอเชิญเที่ยวงำน ตลำดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหำนคร วันที่ 10-12 พฤษภำคม 2567 ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ Event Hall ชั้น B2 - ที่นี่ สุขภาพดี | Healthy Station

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 10, 2024

สำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร ขอเชิญเที่ยวงำน ตลำดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหำนคร วันที่ 10-12 พฤษภำคม 2567 ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ Event Hall ชั้น B2

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้จัด งานตลาดผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10-12

พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ รวมถึงเกษตรกร ในพื้นที่มหานคร ได้มีสถานที่

จำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชนได้

อย่างครบวงจร อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมและ พัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชูจุดเด่น เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะมีแหล่งผลิต ที่แฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ในของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขตโดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ ก่อให้เกิดทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ระดับ

รากฐาน กระจายรายได้สู่ชุมชนให้ถึงมือผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติเศรษฐกิจ

ดี ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์ จากการซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาประหยัด โดยตรงจาก

ผู้ประกอบการ

สำนักพัฒนาสังคม จึงขอเชิญชวนมาร่วมเปิดประสบการณ์ เลือกซื้อ เลือกชม สินค้าและผลิตภัณฑ์ของดี 50

เขตและผลิตภัณฑ์ Bangkok brand จากผู้ประกอบการจากพื้นที่ทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้งในกลุ่มของ

ใช้และอาหารที่มีมากกว่า 150 ร้านค้า และร่วมเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์สุดพิเศษ อาทิ การแสดงที่สื่อถึง

วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นไทยและ การแสดงร่วมสมัย พร้อมทั้งยังมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ Bangkok brand ให้ทุก

ท่านได้พัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ พร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลต่างๆและที่พลาดไม่ได้พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม

งานที่ซื้อสินค้าภายในงานครบ 500 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลกเป็นคูปองส่วนลด เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อ

ผลิตภัณฑ์ครั้งถัดไปในงาน ตลอดทั้ง 3 วันหรือจนกว่าคูปองจะหมด

แล้วพบกันที่งานตลาดผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567ณ ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ Event Hall ชั้น B2

***สอบถามข้อมูลการจัดงาน ตลาดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ได้ที่ บริษัท แอด ไอดาอิ จำกัด โทร 080-343-4888

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages